| | | |
 
บริการตัดชุด
    » ชุดครุย
................................................
    » ชุดราชปะแตน
................................................
    » ชุดข้าราชการ
................................................
    » ชุดพยาบาล
................................................
    » ชุดสูท
................................................
    » ชุดปฏิบัติการต่างๆ
................................................
    » เสื้อแล็ป
................................................
    » เสื้อกาวน์แพทย์
................................................
    » เสื้ออนามัยชุมชน
................................................
    » เสื้อ อสม.
................................................
    » เสื้อช็อป
................................................
บริการชุดเช่า
    » ชุดราชปะแตน
................................................
บริการอื่นๆ
    » ปักชื่อ, Logo
................................................
    » ซ่อมแซมเสื้อผ้า
................................................
ร้านตัดเสื้อถนอม [คุณถนอม นาสำแดง]
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า40 ปี ทางร้านมีบริการต่างๆ
สำหรับลูกค้าโดยช่างมืออาชีพผู้มีความชำนาญในการตัดเย็บ
เสื้อผ้าเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
มากที่สุด

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กับ

บั ณ ฑิ ต ใ ห ม่ ประจำปีการศึกษา 2556